Minskad energiförbrukning i fokus

Svensk skogsindustri är beroende av forskning för att kunna behålla sin tätposition och internationella konkurrenskraft. Ett av de mest angelägna forskningsområdena just nu fokuserar på att använda skogsråvara till att tillverka nya typer av produkter.

Minskad energiförbrukning i fokus

Svensk skogsforskning är internationellt konkurrenskraftig. Flera intressanta forskningsprojekt med fokus på att hitta nya tillämpningsområden för skogsråvaran och att minimera branschens energiförbrukning pågår.

– Ett av de mest angelägna forskningsområdena just nu fokuserar på att använda skogsråvara till att tillverka nya typer av produkter, exempelvis textilfibrer och plastliknande material. Skogsindustrin har överlag en stor potential i att utveckla och tillverka produkter som tidigare tillverkats av fossila råvaror. Vi hoppas på så vis kunna spela en nyckelroll och agera motor i omställningen till den biobaserade samhällsekonomin, säger Skogsindustriernas vd Carina Håkansson.

Arbetet med att hitta nya användningsområden och öka förädlingsgraden av skogsråvaran kräver förstås omfattande forskningsinvesteringar och en nära samverkan mellan branschföretag och akademi. Ytterligare ett relevant forskningsområde berör den skogsråvara som inte efterfrågas av den traditionella skogsindustrin; grot, stubbar och klena träd. Forskningsprojekt som dels undersöker hur denna skogsråvara kan användas på ett effektivt sätt genom att omvandlas till förnyelsebar energi på landets värmeverk och dels undersöker nya tillämpningsområden för grot pågår för närvarande.

Ökad efterfrågan på kartonpapper ger nya forskningsbehov

– Samtidigt får vi inte glömma bort den så viktiga forskningen kring skogsindustrins nuvarande tillverkning av basprodukter. De nya produkterna står än så länge för en relativt liten andel av branschens totala omsättning, det är därför viktigt att vi ständigt arbetar för att effektivisera tillverkningen av våra största produktkategorier, säger Carina Håkansson.

En övergripande trend och utmaning som påverkat hela skogsindustrin på senare är är den minskade efterfrågan på tryckpapper, vilket kan vara en konsekvens av samhällets ökande digitalisering. Efterfrågan har minskat med i snitt fem procent per år, en förändring som till en början orsakade en del oro och huvudbry i branschen, men som i förlängningen lett till en innovativ produktutveckling. Parallellt har efterfrågan på kartongpapper ökat, vilket genererat ett ökat behov av forskning och utveckling kring nya tekniker och metoder i det segmentet.

Efterlyser fler demostratormiljöer

– Skogsindustrins förädlingsprocesser är av tradition energiintensiva, vilket förstås genererar ett behov av forskning med fokus på att identifiera och tillämpa energieffektiviseringsmetoder, inte minst i tillverkningsprocessens olika moment, säger Carina Håkansson.

Hon efterlyser en utökad satsning på demonstratormiljöer, något som bäst kan beskrivas som ett mellanting mellan labb och fullskaliga produktionsanläggning. I en demonstrator kan nya tekniker och metoder testas i en miljö som i mångt och mycket påminner om ett pappersbruk. Där kan tekniken testas i en småskalig och samtidigt realistisk miljö.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *