– Patientsäkerhet är ett relativt nytt begrepp, men både patienter och deras närstående blir alltmer medvetna och uppmärksamma på risker och säkerhet inom vården, säger Eva Estling, samordnare på SKL.

Vården ska kunna ta signifikanta kliv mot en nollvision

Den 1:a januari 2011 kom patientsäkerhetslagen, som syftade till att främja en hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård. För att stödja patientsäkerheten har SKL nu skapat ett ramverk för en säker vård. En första utgångspunkt för det nationella ramverket är att det ska ha patientens fokus och vara relevant för professionen, den operativa ledningen såväl som den högsta strategiska ledningen.

En andra utgångspunkt är att ramverket ska kunna tydliggöra vad som krävs för att vården ska kunna ta signifikanta kliv mot en nollvision på patientsäkerhetsområdet.

Stöd för alla parter

Det ramverk som tagits fram är till för att stödja sjukvårds- och ledningspersonal inom vården. Ramverket är uppdelat i tre perspektiv och dessa är att hälso- och sjukvården är; patientfokuserad, kunskapsbaserad och organiserad för att skapa en bättre och säkrare vård.

Kan bidra till en säkrare vård

– Mycket av arbetet med patientsäkerhet handlar om arbetssätt och samarbete inom vårdorganisationens olika delar men också om patientsäkerhetskulturen.

Exempel på vad det kunskapsbaserade perspektivet innebär för patienter och närstående är kunskapen om att deras erfarenheter, synpunkter och förslag kan bidra till en säkrare vård.

Ständigt pågående process

Även om Sverige ligger högt på OECD:s ranking över de länder som har bäst patientsäkerhet så finns det ändå mycket att förbättra.

– En patient ska inte behöva få en vårdrelaterad infektion som går att undvika. Arbetet med kvalitet och förbättring inom hälso- och sjukvården är ett ständigt pågående arbete, en pågående process av ständiga förbättringar helt enkelt. Förbättringarna når man bland annat genom utmanande mål, strategiska insatser och att man följer upp att genomförda insatser bidrar till att målen nås. Samarbete och god kommunikation är också viktiga delar i arbetet, avslutar Eva Estling.