Dessutom förväntar sig medborgarna mer från hälsovården, det räcker inte med effektiv diagnos och behandling, utan även social, mental och fysisk hälsa måste förbättras genom förebyggande åtgärder.

Automatisering och datadriven beslutsfattning med hjälp av AI-baserade tekniker är två viktiga delar.

Automatisering och datadriven beslutsfattning med hjälp av AI-baserade tekniker är två viktiga delar för att möta dessa utmaningar. AI, eller artificiell intelligens, är en samling tekniker som kan användas för att hjälpa vårdpersonal, kliniker och landsting att fatta snabbare, bättre och billigare beslut baserat på data och erkänd kunskap. Möjligheterna är stora att få till mer individanpassad vård och mer riktade förebyggande åtgärder samtidigt som hela verksamheten kan effektiviseras då rutinärenden automatiseras och beslutsstöd kan se till helheten.

Ett exempel i en klinisk vårdmiljö är maskininlärda modeller som individanpassar vårdprogram för en patient med kroniska tillstånd, anpassar hälsovårdstjänster efter behov och gör lösningen tillgänglig för varje enskild patient.

 

Bättre översikt

 

Det betyder att läkaren och vårdteamet får en bättre översikt av patientens sjukdomsresa, och patienten får bättre och mer genomtänkt vård. Ett annat exempel är ett AI-system som hjälper patienter med diabetes typ 2 att göra hållbara livsstilsförbättringar genom att ge rätt stöd vid rätt tidpunkt från andra personer med liknande medicinsk bakgrund och målsättning.

För effektiv datadriven vård krävs laglig och patientsäker tillgång till data.

För effektiv datadriven vård krävs laglig och patientsäker tillgång till data. Detta försvåras idag av att sjukvården använder ett flertal isolerade och komplexa datasystem som är svåra att koordinera och samköra. Ett exempel är svårigheterna att få ut fullständig journalinformation som kliniska anteckningar och patologiska resultat för att kunna utvärdera verksamheter och medicinska beslut historiskt.

Tillgång och hantering av data kommer bli allt viktigare särskilt som nya metoder gör stora mängder individbaserad data som gener, mikrobiom och beteeende tillgänglig.

 

Löser de utmaningar som finns

 

Om sjukvården tillsammans med AI-forskare och näringslivet löser de utmaningar som finns kring tillgång till data samt jobbar tillsammans utifrån sjukvårdens behov skulle stora vinster kunna uppnås både för medborgarna, vårdpersonalen och sjukvården som helhet. Vi inom Svenska AI-Sällskapet tillsammans med Karolinska Institutet och Nordic Artificial Intelligence Institute vill gärna hjälpa Sverige att bygga upp en stark profil inom AI och hälsa.