Ylva Skoglösa, European Patent Attorney, Valea Patent Ylva

Vad innebär det att immaterialrättsligt skydda sin innovation, när bör det ske?

– Ett immaterialrättsligt skydd innebär att man kan försäkra sig om att man har möjlighet att få ensamrätt på att marknadsföra den produkt som man utvecklar i olika länder. Immaterialrätt bör man söka tidigt i utvecklingsprocessen, men man bör samtidigt följa produktutvecklingen noggrant så att immaterialrätten är koordinerad och anpassas över tid efter vetenskaplig utveckling och regulatorisk eller marknadsmässigt betingade ändringar. En IP-portfölj måste vårdas och ses över regelbundet. Ofta inaktuella skydd alldeles för länge och det är både dyrt och onödigt, då är det bättre att använda resurser till att föryngra sin IP-portfölj

Är immaterialrättsligt skydd viktigare inom life scienceområdet än inom andra områden och i så fall varför?

– Immaterialrättsligt skydd är viktigt inom alla tekniska områden, men inom lifecienceområdet måste den egna och konkurrenters IP-portfölj monitoreras extra noga eftersom lifesciencebranschen i genomsnitt dras med en så pass lång tid för produktutvecklingen. Detta speglas också i att lifecience och armabranschen är i extra stort behov av att aktivt använda sig av alla verktyg Patent Life-Cycle managment. Dessutom nödvändig och ett extra starkt intresse för att publicera vetenskapliga rön, vilket i princip gör en produktutveckling under sekretess nära på omöjlig, speciellt när aktören är anknuten till en högskola eller ett universitet.

Hur ska man tänka för att skaffa sig ett så brett immaterialrättsligt skydd som möjligt?

– Här vill jag gärna slå ett slag för att lägga ner extra mycket möda på grundansökan. Vi ombud ser ofta att sökanden blir förförd att ”spara på krutet” vid den första prioritetsgrundande inlämningen, eller att man först tänker på patentering när den vetenskapliga publiceringen redan är mycket nära inpå. Istället för att lägga en solid grund att stå på i 20-25 år framåt, får man då dras med ett otillräckligt fundament och det blir speciellt svårt att uppnå ett tillräckligt brett skydd. På sista tiden har vi just i Europa haft stora problem när man har tappat rätten till att kräva ett tidigt prioritetsdatum för att man har försökt bredda utöver grundansökans snävare skyddsomfång.

Torkel Gren, Senior Sales Director, Recipharm Torkel

Vad innebär det att immaterialrättsligt skydda sin innovation, när bör det ske?

– Ett immaterialrättsligt skydd kan innebära många olika saker såsom mönsterskydd och upphovs men inom life science handlar det framför allt om patent. Att skaffa sig ett skydd är inte en kort avslutad aktivitet utan är något man måste arbeta med kontinuerligt. Produktutveckling innebär så gott som alltid att man löser många olika problem och ofta kan dessa problem vara patenterbara. Det svåraste är oftast inte att hitta patenterbara uppfinningar utan att välja ut de uppfinningar som är kommersiellt värdefulla att skydda.

Är immaterialrättsligt skydd viktigare inom life scienceområdet än inom andra områden och i så fall varför?

– Produktutveckling är mer tidsödande och dyrbar inom life science än inom många andra områden. Detta gäller i synnerhet läkemedelsutveckling. Produkterna är också ofta förhållandevis enkla att kopiera. Detta gör att ett bra immaterialrättsligt skydd blir extra viktigt.

Hur ska man tänka för att skaffa sig ett så brett immaterialrättsligt skydd som möjligt?

A) Var inte nöjd med ett patent. Fler patent kan ofta ge ett bredare skydd. Andra typer av skydd som mönsterskydd kan vara viktigt för vissa typer av produkter.

B) Inventera immaterialrättsliga möjligheter kontinuerligt under utvecklingsprocessen. Ett sätt att göra detta kan vara att då och då samla de personer som är inblandade i utvecklingen, gärna tillsammans med en patentingenjör, och gå igenom vilka problem som dykt upp och hur man har löst dem.

C) För små virtuella bolag är det viktigt att se sina samarbetspartners som möjliga källor till ett bredare skydd. Om en samarbetspartner gör delar av utvecklingsarbetet är det troligt att de också kommer att lösa problem och på sätt skapa patentmöjligheter.

Johanna Berg, European Patent Attorney, Awapatent Johanna

Vad innebär det att immaterialrättsligt skydda sin innovation, när bör det ske?

– Det finns flera sätt att immaterialrättsligt skydda en innovation; genom design-, bruksmodell- och patentskydd. Gemensamt för dessa skyddsformer är att de ger innehavaren en ensamrätt. En innehavare av ett produktpatent har exempelvis möjlighet att hindra andra från att använda, tillverka eller sälja den patentskyddade produkten utan innehavarens tillstånd. Företagets affärsplan är avgörande för när och hur innovationer bör skyddas. Faktorer som påverkar när ett företag bör söka skydd för sin innovation är till exempel samarbeten, finansiering och publicering. Det är en fördel att vara lyhörd gentemot tilltänkta samarbetspartners för att optimera skyddet för båda parter.

Är immaterialrättsligt skydd viktigare inom life scienceområdet än inom andra områden och i så fall varför?

Immaterialrättsligt skydd har stor betydelse inom många olika tekniska områden. Olika tekniska områden skiljer sig åt vad gäller hur utvecklingsprocesser och produktlivscykler ser ut, vilket kan avspeglas i synen på immaterialrättsligt skydd. Patentskydd blir exempelvis särskilt viktigt för produkter med långa utvecklingstider, t.ex. läkemedel. Ett patent har en maximal skyddstid på 20 år från inlämning, men för läkemedel finns en möjlighet för en patentinnehavare att få en förlängd skyddstid med upp till 5 extra år för en läkemedelsprodukt.

Hur ska man tänka för att skaffa sig ett så brett immaterialrättsligt skydd som möjligt?

– När det gäller patent beror skyddets potentiella bredd dels på innovationen som sådan, dels på vad som redan är känt inom det tekniska fältet. Om innovationen som sådan är generellt tillämpbar kan ett brett skydd vara berättigat, förutsatt att patentsökanden styrker bredden genom att redogöra för många experiment som visar den generella tillämpbarheten och givetvis de specifika fördelarna med uppfinningen. Ett annat sätt för ett företag att utöka sitt immaterialrättsliga skydd är att även söka skydd för t.ex. vidareutvecklingar, nya användningar och processer.