Anders LönnbergAnders Lönnberg,
regeringens nationella samordnare för Life Science
Foto: Stockholms läns landsting

Hur ska man då förhålla sig till samverkansarbetet? Vad är de best-practices som vi ser hos landets samverkansexperter? Anders Lönnberg, regeringens nationella samordnare för Life Science, formulerar de mest tryckande frågeställningarna för att stärka svensk konkurrenskraft genom ökad Life Science-samverkan:
 

  1. Vad är det som utmärker ert samverkansarbete, som skulle kunna bli nationella initiativ?
  2. Hur mäter ni genomslagskraften av ert samverkansarbete?
  3. För att öka denna genomslagskraft, vilka reformbehov har vi (som samhälle) och i vilken prioriteringsordning bör dessa ske?
  4. Sjukvårdens kunskap, kompetens och kapital är utmärkta komplement till samverkans Triple Helix. Hur öppnar man upp och bättre inkluderar sjukvården i våra samverkansarbeten?
  5. I jakten mot att göra Life Science till Sveriges främsta konkurrensplattform, vilka reella effekter ser ni av ert samverkansarbete och hur ser förväntningarna ut för framtiden?

 

 

Johan Folkunger, Sverigechef Philips Health Systems

Foto: Philips

Vad är det som utmärker ert samverkansarbete, som skulle kunna bli nationella initiativ?
- Samverkan handlar om att komma nära verksamhet och profession för att säkerställa att de lösningar vi tar fram är relevanta och tillför nytta för vården. Philips har innovatörer, ingenjörer och utvecklingskapacitet men behöver samverka med kravställare. Utmärkande är absolut närhet och möjlighet till snabb återkoppling. Samverkan handlar inte bara om teknik utan även om metod-, verksamhetsutveckling och införande, dvs hur inför vi nya lösningar så att dess potential verkligen utnyttjas optimalt.

Tomas Kramar, VD, Siemens Healthineers Sverige

Foto: Siemens Healthineers Sverige

Vad är det som utmärker ert samverkansarbete, som skulle kunna bli nationella initiativ?
- Vi ser samarbete som en förutsättning för en effektivare vård. Många organisationer arbetar med små resurser i sin strävan efter bästa resultat. Det är viktigare än någonsin att vi leverantörer skapar en större kritisk massa genom samarbeten t.ex. mellan produktleverantörer och konsultföretag, för att såväl enskilt som gemensamt nå målet -en mer effektiv sjukvård. Siemens Healthineers erbjuder därför inte bara produkter utan även tjänster och kompetenser. Det som utmärker oss är att vi uppmanar och utmanar till samarbete i alla lägen bland alla aktörer.

Linus Wiebe, Innovationsdirektör Lunds universitet

Foto: Kennet Ruona

Vad är det som utmärker ert samverkansarbete, som skulle kunna bli nationella initiativ?
- Vi arbetar väldigt nära övriga aktörer i Innovationskedjan, såsom inkubatorer och investerare, och detta täta samarbete är en nödvändighet för att kunna lyckas – framförallt när det gäller life-science som både tar tid och kostar pengar. Ett av de initiativ som vi gärna skulle vilja sprida nationellt är den satsning som vi gör på de riktigt tidiga projekten, ’Exploratory PreSeed’, vilket ger en möjlighet att utveckla projekt som ännu inte är verifiering och investeringsbara.

Cecilia Nilsson, samverkansledare vid UU Innovation, Uppsala universitet

Foto: Mikael Wallerstedt

Vad är det som utmärker ert samverkansarbete, som skulle kunna bli nationella initiativ?
- Ömsesidig nytta är en nyckelfaktor för hållbar samverkan. Centralt är också att parternas respektive drivkrafter och incitament till samverkan respekteras. Med möteskonceptet AIMday har vi skapat en framgångsrik språngbräda för samarbeten genom att matcha företagens specifika utmaningar med rätt och tvärvetenskaplig forskarkompetens i syfte att hitta lösningar. För att ytterligare sänka tröskeln för samverkan bidrar vi med stimulansbidrag till forskare för att initiera projekt med externa parter där det finns en uttalad nytta för alla involverade.

Erik Forsberg, VD Uppsala BIO

Foto: Jeanette Hägglund

Vad är det som utmärker ert samverkansarbete, som skulle kunna bli nationella initiativ?
Ett av Uppsala BIOs best practises, BIO-X metodiken, har redan blivit en del av det nationella innovationsstödet. Dels i egna utlysningar, dels genom att det strategiska innovationsprogrammet Swelife infört Hands-on i sina utlysningar baserat på erfarenheterna från BIO-X. När vi beslutar om insatser ska de, utöver att de stödjer vår målbild och effektlogik, alltid komplettera vad andra organisationer gör. Utvecklade koncept och kunskap ska bli skalbara, regionalt och nationellt.

Anders Sylvan, Landstingsdirektör, Västerbottens Läns Landsting

Foto: Johan Gunséus

Vad är det som utmärker ert samverkansarbete, som skulle kunna bli nationella initiativ?
- I samverkan mellan sjukvård, akademi, industri och samhälle ser vi fördelarna av att vara ett ungt och litet universitetssjukhus. Prestigelöshet, upparbetade samverkansstrukturer och korta beslutsvägar är till vår fördel. Vi bygger testytor för bl.a Medtech och vårdens nya arbetssätt där riskdelningen mellan företag och sjukvård lockar till en snabbare implementering av ny teknik och klinisk forskning. Ett initiativ som kan få nationell spridning.