Leif Pagrotsky och Barbro Ehnbom är eniga om att svensk-amerikanskt samarbete gynnar både länderna och dess invånare.  

Informations- och kommunikationsteknik och teknologi övergår allt mer från att vara en  fristående sektor till att bli själva infrastrukturen för lösningar och innovation. När den traditionella IT/Data/Tech-industrin smälter samman till en integrerad miljö, har alla industrier att förhålla sig till detta, oavsett traditionellt verksamhetsområde.

Präglas av HealthTech

Även inom Life Science märks idag en snabb utveckling, där de marknadsledande IT- och Tech-bolagen går in som nya aktörer och, som det ser ut i nuläget, tar betydande marknadsandelar, såval på den framväxande ”eHälsomarknaden”, som inom traditionell MedTech. Det är denna utveckling vi avser med benämningen ”HealthTech Transformation”, vilket håller på att förändra hela vård-, hälso- och läkemedelsindustrin.

– De stora läkemedels- och MedTech-bolagen måste därmed börja tänka nytt för att anpassa sig till den nya konkurrensomgivningen och de nya marknadsförutsättningarna - en stor omställning på en traditionstyngd och starkt reglerad marknad, säger Barbro Ehnbom, entreprenör, näringslivspersonlighet och grundare av The Swedish-American Life Science Summit.

Life Science-industrin håller idag på att övergå från att vara produktfokuserad till att vara lösningsfokuserad.

– Transformationen innebär att hela branschen allt mer präglas av HealthTech, oavsett om det rör sig om primärvård, äldrevård, kroniskt sjuka, diagnostik, uppföljning och rehabilitering, eller friskvård och träning. Life Science-industrin håller idag på att övergå från att vara produktfokuserad till att vara lösningsfokuserad, lägger Leif Pagrotsky till.

Nya möjligheter

Att just Healthcare är en intressant marknad för tech-bolag beror delvis på att det är en stor marknad, som under de kommande decennierna kommer växa ytterligare i och med den globalt åldrande befolkningen, framväxande sjukvårdssystem i utvecklingsländer och generellt högre kvalitetskrav. Modern teknik öppnar här upp för nya möjligheter. Kombinationen av en expanderande marknad, lägre inträdesbarriärer och stort investerarintresse, både från offentlig och privat sektor, attraherar naturligtvis smarta entreprenörer, såväl som multinationella företag.

Vården står inför både stora utmaningar och stora nya möjligheter.

– Intresset är dessutom ömsesidigt, säger Leif Pagrotsky, svensk generalkonsul i New York. Vården står inför både stora utmaningar och stora nya möjligheter, så som effektiviseringskrav och behov av individanpassad vård. Med modern teknik görs detta möjligt.

Det är dock viktigt att inte bara fokusera på de synergieffekter som uppstår då IT- och techbolag konvergerar inom hälso- och läkemedelsindustrin. För att kunna adressera patienters behov holistiskt behövs ekosystem med mindre, innovativa företag, läkemedelsföretag och rådgivningsföretag, för att nämna ett fåtal.

Swedish-American Life Science Summit (SALSS) är en årligt återkommande konferens som samlar framstående forskare, entreprenörer och investerare för att skapa samarbeten mellan akademi, industri och finansiering. SALSS startade 2005 som ett svenskt-amerikansk initiativ, men har idag en global prägel. 2017 års SALSS kommer att fokusera på bland annat HealthTeach Transformation.

Eniga om vikten av ett utbyte

Att det är viktigt med ett svenskt-amerikanskt utbyte är Barbro Ehnbom och Leif Pagrotsky eniga om. Sveriges styrka har traditionellt varit det fruktbara samarbetet mellan akademi, sjukvård och näringsliv, något som vi måste slå vakt om. Däremot måste vi bli bättre på två andra samarbeten: den mellan olika forskningsfält, samt internationell samverkan och utbyte. Mer än någonsin är kunskapen global och alltmer forskning och innovation äger rum på nya platser.

– Sverige och USA är bra på olika sätt, och kompletterar varandra väl. I Sverige är vi bra på forskning och är världsledande inom teknologi, men inte lika bra på att kommersialisera forskningen, kapitalisera på våra styrkor och kompetenser, och omsätta innovation nytt värde, säger Barbro Ehnbom. 

Största bolagen i USA

USA däremot, fortsätter han, är bra på att göra business, ta sig fram och anpassa sig till olika affärsklimat, driva verksamheten och få saker att hända. Amerikanerna är ofta mer rättframma och resultatinriktade - mindre hänsynsfulla i förhållande till svenskar, för att göra en kontroversiell generalisering. En annan uppenbar styrka är att de största, mest inflytelserika Life Science och Tech-bolagen ligger i USA.

Sverige med sitt goda rykte för både vetenskap och high tech har ett gyllene tillfälle här.

– Till syvende och sist är det de multinationella bolagen som har makten och kapaciteten att verkligen göra skillnad! Dessutom finns en helt annan typ av förmögenhet i USA – där finns kapital att investera i innovativa högriskföretag. Sverige med sitt goda rykte för både vetenskap och high tech har ett gyllene tillfälle här. Förenade svensk-amerikanska krafter kan därför bli oerhört konkurrenskraftiga, sammanfattar Barbro Ehnbom.