Sedan flera år tillbaka jobbar Kemikalieinspektionen med en satsning som heter ”Handlingsplan för en giftfri vardag”. I den ingår en rad insatser för att få bort farliga kemikalier från produkter vi använder i vardagen. Handlingsplanen för 2011–2014 fokuserade på att skydda människans fortplantning och barns hälsa. Samma fokus gäller för åren fram till 2020.

– Eftersom barn är särskilt känsliga och utsatta är de också särskilt prioriterade. Regeringen har både förlängt och förstärkt arbetet med handlingsplanen eftersom vi ser att den gett bra resultat. Men vi ser också att vi behöver fortsätta jobba hårt för att få bort alla farliga ämnen från marknaden, inte minst genom att påverka EU så att reglerna för användning och import blir strängare. Vi har alla samma behov av att ta vara på läkemedel på ett sätt som gynnar miljön, säger miljöminister Karolina Skog.

Ett stärkt samarbeteKarolina Skog

I början av juni lanserade regeringen fem nya samverkansprogram – ”Nästa generations resor och transporter”, ”Smarta städer”, ”Cirkulär biobaserad ekonomi”, ”Life Science” och ”Uppkopplad industri och nya material”. Initiativet togs av statsminister Stefan Löfven och näringsminister Mikael Damberg. Flera ministrar kommer vara involverade i programmen. Karolina Skog själv kommer jobba med fyra av dem.

– Programmen går ut på att stärka dialogen och samarbetet mellan olika samhällsaktörer på de utvalda områdena och på så sätt hitta gemensamma lösningar på flera framtidsutmaningar.

Som miljöminister vill Karolina Skog ta ett helhetsgrepp om hållbarhetsarbetet inom läkemedelsindustrin, med både lagstiftning, forskning och samarbete med de olika branscher som är kopplade till medicinframställning. På så sätt hoppas hon få reda på vilka innovationer som kan stärka läkemedelsproduktionen ur ett miljöperspektiv.

Här kan Life Science bidra med mycket, menar Miljöministern.

– Det finns stora möjligheter i att använda nya material och här är Life Science en motor i utvecklingen. Till exempel kan många kemikalier ersättas av miljövänligare alternativ.

Kostnadseffektiv procedur

En annan viktig fråga som diskuteras mycket just nu handlar om vårt dricksvatten.

– Vi måste inse  att tillgången till rent vatten inte är självklar. Det har vi trott väldigt länge i vårt land. Ett annat problem är att allt mer läkemedelsrester hamnar i dricksvattnet. Vi behöver jobba mer med det på alla nivåer för att lösa problemen. Det kan till exempel handla om informationsinsatser till sjukhusen och vården som måste jobba aktivt med att ta hand om överblivna läkemedel, säger Karolina Skog.

– Vår strävan är också att man från läkemedelsindustrin är en aktiv del av diskussionen om vad som händer med läkemedel hela vägen från laboratoriet ut i våra vattendrag. Här måste samtliga aktörer vara involverade, ta ansvar och bidra med sin kunskap. Jag är säker på att de som utvecklar läkemedel sitter på många lösningar, som dessutom gör hela proceduren mer kostnadseffektiv.