En viktig del är att öka fokus på preventiv hälsovård och egenvård. De utgångspunkterna har Petra Sommarlund i sitt uppdrag som ansvarig för preventivhälsa på RISE, Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner.

 

Minska belastningen 

– Idag fungerar vården mer reaktivt, man söker hjälp för ett problem man redan har och sjukvården får oftast betalt per patient de tar emot. Men det finns inte mycket preventiva tjänster som erbjuds via vårdsystemet, bland annat för att det saknas en finansieringsmodell för det, förklarar hon.

"Forskningsresultat visar att uppåt 40 % av alla sjukdomar beror på livsstilsfaktorer."

Antagandet att preventiva åtgärder skulle kunna ha en stor effekt och minska belastningen på sjukvården bygger på forskningsresultat som visar att uppåt 40 procent av alla sjukdomar beror på livsstilsfaktorer. Så om man via preventiva tjänster kan bidra till livsstilsförändringar så kan det faktiska vårdbehovet minska betydligt.

Ett av de projekt RISE driver inom preventiv hälsa är utvecklingen av en svensk version av Health Impact Bonds, en finansieringsmodell för preventiva tjänster som används i bland annat England. Finland och USA.

– Den bygger på att istället för att betala för en utförd vårdinsats så betalas för en viss uppnådd effekt. Om vi exempelvis tar en grupp patienter med hög risk för diabetes 2, så sätts effektmålet att hälften så många av dem ska ha insjuknat i diabetes 2 inom en viss tid jämfört med en kontrollgrupp. Och så utgår betalning för den effekten.

 

Petra Sommarlund. Foto: RISE

Petra Sommarlund är ansvarig för preventivhälsa på RISE, Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. Foto: RISE

 

En samverkan 

Modellen bygger på en samverkansloop som inkluderar en patient, någon som jobbar preventivt med patienten, en extern investerare som betalar för det preventiva arbetet och slutligen landstinget som betalar investeraren för uppnådd effekt av färre antal sjuka.

Fördelar med en sådan Social Health Impact Bonds- loop är:

  • Landstinget och investeraren/investerarna delar på risker
  • Stark koppling till mätbarhet kan driva på effektiviseringar, kvalitetsförbättringar och kostnadssänkningar
  • Kan erbjuda finansiering för test av nya idéer
  • Möjliggör annat perspektiv på ekonomistyrning, från budgetår och kostnader till investering och värdeskapande

RISE planerar även att starta ett nationellt kompetenscentrum, som hittills har arbetsnamnet ”Social and Health Impact Center”.

– Syftet med både kompetenscentrumet och våra övriga projekt inom preventiv hälsa är att vi vill bidra till att kunna styra verksamheter mot ett utfall, ett ”friskmål”, och hitta modeller där betalning utgår från det istället för hur många patienter man tar emot, avslutar Petra Sommarlund.