Ett delsyfte var även att locka utländska innovativa investeringar och start-ups att etablera sig i Sverige.

Uppdraget har fått namnet Going Global och Business Sweden ska genomföra uppdraget i samverkan med Vinnova, Almi och svenska inkubatorer, vetenskapsparker och startup-miljöer. Det innebär att främjandet av entreprenörskap, innovationskraft och internationalisering knyts ihop.

Många småbolag måste bli globala för att vara livskraftiga

– Utvecklingen går idag mycket fort och både globaliseringen och digitaliseringen är starka drivkrafter i det. Många småbolag måste helt enkelt bli globala för att vara livskraftiga, berättar Ylva Berg, vd på Business Sweden.

En av initiativtagarna till satsningen i regeringsuppdraget, och som nu är en strategisk partner i genomförandet, är Swedish Incubators and Science parks (SISP) där många av Sveriges innovativa företag uppstår och utvecklas.

Magnus Lundin, vd på SISP, konstaterar att det skett en stor förändring de senaste åren där små innovativa bolag blivit högintressanta för stora företag som behöver snabba upp sin förnyelseprocess.

 

Söker aktivt nya former

 

– Storbolag har alltid varit viktiga i innovationsmiljöerna, men sedan något år är det stor skillnad i intresse och intensitet. Idag söker storbolagen aktivt nya former av samverkan med miljöerna, inte minst genom strategisk samverkan med innovativa startupföretag.

Going Global innebär utvecklade initiativ som riktar sig mot mindre företag. LEAP utgör ett första steg där ett mindre bolag med hjälp av team från Business Sweden och SISP kan få hjälp att strukturera sina planer för internationalisering och ta de första stegen i planen. Ett andra steg är programmet Catalyst för startups som kommit lite längre och som är redo att fokusera på tillväxt och introduktion på globala marknader.

Hjälper startups och scaleups med de första stegen inför internationaliseringen.

– Vi har personal runt om i landet som helt kostnadsfritt hjälper startups och scaleups med dessa två första steg inför internationaliseringen. När företagen sedan tar stegen ut på den globala marknaden tar våra utlandskontor över och erbjuder en plattform och kundbaser inom de områden man söker sig till, förklarar Ylva Berg.

 

Viktigt med nätverk

 

För små företag är de genomarbetade kundnätverk som både Business Sweden och SISPs medlemmar har mycket värdefulla, det skulle ta lång tid om de skulle bygga de nätverken själva.

– Nu driver vi exempelvis regionala workshops, där akademinära innovationsmiljöer utvecklar sina erbjudanden till utländska investerare, i samarbete med Business Sweden för att få med deras internationella nätverk och tydlig insikt i hur internationella kunder jobbar, berättar Magnus Lundin.

En annan utveckling som han ser är att universitet och högskolor blir allt viktigare centrum,  så kallade hubbar, både för grundforskning och utbildning men numera även med sina innovationsmiljöer.

Sveriges första storskaliga verklighetslabb för den hållbara och uppkopplade staden.

– Det blir allt vanligare att större bolag kommer till våra svenska science parks för innovationsstöd och idéflöde, samt placerar egen innovationsutveckling där. Exempelvis har Kista Science Citys satsning Urban ICT Arena, som är Sveriges första storskaliga verklighetslabb för den hållbara och uppkopplade staden där ett 50-tal projekt är igång i testbädden just nu.

Business Sweden har också viktiga ekosystem runt om i världen som mindre företag kan koppla in sig i och de har nu förstärkt sin egen organisation.

– Vi har byggt på regeringsuppdraget genom att investera i mer personal på våra globala kontor för att på bästa sätt kunna serva de bolag som genom våra aktiviteter tar steget ut på den globala marknaden. Det är främst i USA och i Asien vi har sett de behoven, men all vår personal både utomlands och i Sverige kan vara behjälplig med det, avslutar Ylva Berg.