Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Idag bedrivs inte mindre än elva strategiska innovationsprogram inom olika discipliner.

Gemensamt lösa de globala samhällsutmaningarna

Trots att Sverige lägger mycket per capita på forskning så är den totala delen från företag och myndigheter ganska liten jämfört med många andra länder. Vilka områden har potential? Det är de strategiska innovationsområdenas syfte. Fokus ligger inte enbart på konkurrenskraft utan att skapa faktisk nytta för världen. Att gemensamt lösa de globala samhällsutmaningarna.

Gemensamt lösa de globala samhällsutmaningarna

Strategiska innovationsområdena syftar till att skapa en kunskap och en innovationsinfrastruktur som krävs för att kunna adressera de globala samhällsutmaningarna. Att skapa en dialog och en gränsöverskridande verksamhet mellan olika områden och bygga upp kritisk kunskap som kan implementeras i olika lösningar.

Innovatörer som vill göra skillnad

Aktörerna sätter agendan utefter sina behov. Det finns motsvarande liknande program i andra länder bl.a. i Holland och Finland.  Där har man utifrån regering/näringsdepartement pekat ut de områden man ska satsa på och som är viktiga för landet enligt en topdown-process. I Sverige har man vänt på processen.

Det viktiga är att det finns innovativa företag med drivkraft som verkligen vill göra skillnad. Ambitionen är att stärka de som vill och kan bidra till förnyelse. Man har därför valt att lyssna på de behov och idéer som finns och fortsätta stärka dem istället för att styra vad de ska göra.

Samverkan – för ett gemensamt mål 

Det är bra att med samverkan – men hur ser målbilden ut? Hur ser Sverige ut inom ett specifikt område 2030? Vad har man åstadkommit?  Att måla upp visionen och utifrån det definiera vad man behöver göra är målet för de agendor som nu tagits fram av i samarbete mellan näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor  

Globala samarbeten

VINNOVA har en viktig roll globalt med nära, bilaterala samarbeten med ett flertal länder, bla med Braslien, Kina, Indien samt har sin självskrivna plats i de europeiska länderna. Aktörerna och agendorna måste sättas i en internationell kontext. Det de strategiska innovationsprogrammen försöker göra är att hålla ihop helheten och säkerställa att nationella och internationella satsningar kompletterar varandra i olika faser och inte finansierar samma saker.

Strategisk överblick

Det är viktigt att de strategiskt innovationsprogrammen inte bara fokuserar på sina egna utlysningar och verksamhet utan har den strategiska överblicken.

Den nationella kraftsamlingen är inte bara den mellan företagen, utan den ska även fungera mellan myndigheter för att se hur insatserna kan komplettera varandra och bygga på verktygen från de strategiska innovationsprogrammen på bästa sätt.  Från myndigheternas sida drivs programmet utifrån målet att säkerställa att programmen bygger på gemensamma mål och värderingar. Den måste vara uttalad och finnas i programmet

Tvärvetenskapliga möten

Näringsliv och akademi är duktiga på samverkan – men den sker oftast inom samma ämnesområden.  När man arbetar traditionellt blir det lätt fokus på mer inkrementell innovation.

Målet med de strategiska innovationsprogrammen är att skapa förutsättningar för det tvärvetenskapliga mötet. Programmen är därför inte heller begränsade till dem som var med från början utan kan utvecklas och ta in nya aktörer kontinuerligt.