Häromdagen överlämnade närings- och innovationsminister Mikael Damberg propositionen Struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt till riksdagen för beslut. Dessa satsningar är mycket välkomna då marknadskompletterande finansiering är en viktig ingrediens för tillväxtbaserat nyföretagande och jobbskapande. Ett annat avgörande perspektiv är konkurrenskraft och attraktion. Och dess djupgående relation.

Ett annat avgörande perspektiv är konkurrenskraft och attraktion

Den nya propositionen bygger på utredaren Hans Rydstads förslag som presenterades juni 2015, som bland annat omfattade att statlig marknadskompletterande finansiering tydligare ska tilldelas i tidiga skeden av företags utveckling. En bärande idé i utredningens förslag är också att distribuera mer av den statliga företagsfinansieringen regionalt. I praktiken innebär det exempelvis verifieringsbidrag via inkubatorer eller tidigt ägarkapital via inkubatornära såddkapitalfonder och affärsängelsamverkan. Dessa är utmärkta exempel på hur staten kan stimulera idéutveckling och konkret innovation samtidigt som regional samverkan nyttjas. Särskilt viktigt är att investeringar på så vis sker i företag där kunder bekräftat intresse och privata investerare går in som medfinansiärer.

Det är viktigt för svenskt jobbskapande och välstånd

Detta är en viktig del i ambitionen att stärka nyttan av forskning och samverkan i Sverige. Vi behöver i högre grad prioritera Sveriges högskolenära innovationsmiljöer och affärsutvecklingsprocesser. Inkubatorer och science parks uppgift är att driva mötesplatser som stimulerar lärosätenas samverkan, kommersialisering och acceleration av våra lokala tillväxtbolag, såväl i Sverige som internationellt. Forskningsinstituten bidrar med uppdragsforskning, teknikutveckling, test och verifiering. Tillsammans kan vi skapa en internationellt attraktiv innovationsnation – dit entreprenörer, företag och investerare vänder sig för att utveckla och investera. Det är viktigt för svenskt jobbskapande och välstånd.

Ett annat centralt arbete som regeringen adresserat är internationell konkurrenskraft. I september lanserades regeringens exportstrategi, vilken också omfattar attraktionskraft för investeringar, etableringar och besökare. Denna strategi tar en naturlig utgångspunkt i att svenska företag måste vara konkurrenskraftiga på utländska marknader för att kunna exportera, liksom att Sverige måste vara attraktivt i utländska investerares ögon. Hur kan vi utveckla detta ytterligare?

Vi bör alltså i högre grad använda våra högskolenära innovationsmiljöer för att stärka vårt innovationssystem

Jo, det blir nämligen allt tydligare att attraktionskraft bygger på ekosystem där en rad olika komponenter ingår. Det omfattar oftast ledande forskning, kvalificerade leverantörer, samarbetspartners, kompetent arbetskraft, inspirerande miljöer, affärsutvecklingsstöd, innovationsledning och testmöjligheter. När vi nu ska utveckla Sveriges konkurrenskraft är multinationella företag en av de tydligaste målgrupperna. Vi ser att de attraheras av innovativa miljöer som kan erbjuda en kritisk massa och en större helhet.

Kan erbjuda en kritisk massa och en större helhet

Vi bör alltså i högre grad använda våra högskolenära innovationsmiljöer för att stärka vårt innovationssystem och det faktiska kunderbjudandet. Genom att utnyttja vårt unika nätverk kan vi öka Sveriges attraktionskraft på den globala marknaden. Vi väcker internationellt intresse, stärker vårt varumärke som en ledande innovationsnation och skapar, genom det, bättre medel för att stödja den inhemska exportutvecklingen av innovativa företag. Prioriterade nationella satsningar på lokala innovationshubbar är redan ett faktum i många av världens länder.

Läs gärna mer på www.sverigesinnovationsriksdag.se och följ hashtagen #innovateswe

Magnus Lundin,
vd Swedish Incubators & Science Parks